Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada RP w Waszyngtonie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Podstawowe informacje dla eksporterów żywności na rynek USA

WPROWADZENIE

Poniższy przewodnik ma na celu wskazanie, jak pomyślnie rozpocząć eksport produktów spożywczych do USA. Pierwsza część opracowania dotyczy ogólnych wymagań obejmujących import wszystkich produktów spożywczych. W drugiej części zawarte są informacje dotyczące wybranych grup produktów (słodyczy, w tym wyrobów zawierających kakao, lodów oraz ciastek oraz przetworów warzywno-owocowych).

Eksport produktów spożywczych do USA wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań i często uzyskania licznych pozwoleń. Niniejszy przewodnik ma na celu wskazanie, gdzie należy rozpocząć poszukiwania i wskazać, jakiego rodzaju problemy bądź utrudnienia wiążą się z eksportem wskazanych produktów, a także, co należy zrobić i jakie pozwolenia uzyskać, aby eksportowany towar pomyślnie i bez problemów wjechał na terytorium USA. Wybór produktów w niniejszym opracowaniu jest warunkowany udziałem poszczególnych produktów w polskim eksporcie do USA.

Prezentowane informacje mogą ulegać zmianom wraz z upływem czasu, dlatego też zalecamy skonfrontowanie ich z aktualnymi informacjami na stronach internetowych odpowiednich organów i urzędów, wskazanych w poniższym przewodniku.

Ponadto, informujemy, iż niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i nie jest opinią prawną, dlatego też sugerujemy rozważenie skorzystania z pomocy prawnej przed wysyłką towarów na rynek amerykański.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Eksport produktów spożywczych do USA wymaga zarówno spełnienia wymogów Urzędu Celnego (U.S. Customs and Border Protection, CBP), jak i Food and Drug Administration (FDA). W świetle przepisów Customs Modernization Act (Mod Act) cała odpowiedzialność prawna wynikająca z udzielenia informacji dotyczącej wartości, klasyfikacji taryfowej, oraz odpowiedniej stawki celnej spoczywa na importerze. Niezwykle istotne jest upewnienie się, jak CBP klasyfikuje produkt będący przedmiotem eksportu. Często bardzo podobne produkty podlegają zupełnie innym stawkom ceł. Podczas gdy niewielkie uchybienia wynikające ze złej klasyfikacji towaru mogą powodować jedynie opóźnienia w dopuszczeniu towaru na rynek amerykański, poważne wykroczenia prowadzą do wysokich kar, nie tylko pieniężnych.[1] 19 U.S.C. §§ 1497, 1592, 1593, 1594, 1595(a) Aktualne stawki celne są publikowane przez USITC (Office of Tariff Affairs and Trade Agreements).

CBP zaleca korzystanie z usług licencjonowanych agencji celnych (licensed custom brokers), w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z importem do USA, szczególnie w przypadku pierwszego kontaktu z rynkiem amerykańskim (19 U.S.C Sekcja 111). Należy jednak pamiętać, iż w świetle prawa Stanów Zjednoczonych importer, również w przypadku, gdy korzysta z usług agencji celnych, jest osobiście w pełni odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich formalności wymaganych przy imporcie danego dobra.

Podstawowym organem stanowiącym wymogi dotyczące importu żywności do USA jest U.S. Food and Drug Administration (FDA). Import żywności do USA podlega regulacjom FDA wynikającym z ustaw: Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA)[2], The Food and Drug Administration Modernization Act (FDAMA)[3], The Fair Packaging and Labeling Act (FPLA), The Nutrition Labeling and Education Act (NLEA), z części Public Health Service Act (PHSA), oraz z The Bioterrorism Act of 2002[4].

Wszystkie przepisy FDA są corocznie uaktualniane i publikowane w Title 21, Code of Federal Regulations (21 CFR). Są one dostępne w niektórych bibliotekach oraz na stronie internetowej FDA[5], można je także zakupić w FDA. Publikowane są również dokumenty wyjaśniające przepisy FDA.

Importowane produkty podlegające regulacjom FDA są kontrolowane w porcie dostawy. W sytuacji nie spełnienia wymagań i nie przedstawienia odpowiednich pozwoleń i dokumentów towar może nie zostać wpuszczony na terytorium USA.  W wyjątkowych sytuacjach FDA może zezwolić na wjazd towaru, jednak w tym przypadku przechowywanie towaru oraz wszelkie konieczne działania w celu dopełnienia inspekcji i uzupełnienia brakujących dokumentów są podejmowane na koszt importera. Ponadto, ponowne niedopełnienie wymaganych formalności może się spotkać z nakazem zniszczenia lub wywozu towaru. Należy także pamiętać, iż regulacje FDA obejmują również wymianę międzystanową, dlatego też osoby planujące eksport do kilku stanów powinny zapoznać się z przepisami FDA w tym względzie.

Zgodnie z The Bioterrorism Act of 2002 importer ma obowiązek: 1) wysłania do FDA tzw. zawiadomienia o nadejściu dostawy żywności z zagranicy (prior notice); 2) rejestrowania w FDA zakładów wytwarzających żywność 3) prowadzić dokładną dokumentację. Ma to na celu usprawnienie i ułatwienie inspekcji i zmniejszenie zagrożenia atakami terrorystycznymi.

1.1  Zawiadomienie o nadejściu dostawy żywności (Prior Notice)

Zawiadomienie to może być złożone na dwa sposoby:

Ø      Na stronie CBP poprzez Automated Broker Interface of the Automated Commercial System (ABI/ACS)[6],

Ø      Poprzez system The Prior Notice System Interface (PNSI) dostępny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie FDA[7].

Zawiadomienie powinno zostać wysłane nie wcześniej niż 5 dni przed nadejściem dostawy żywności na terytorium USA.

ZAWIADOMIENIE POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: [8]

 • dane osobowe osoby składającej wniosek (imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres email, nazwa i adres firmy),
 • dane przekazującego, jeśli inne niż powyżej (imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres email, nazwa i adres firmy),
 • rodzaj odprawy (entry type) oraz identyfikator CBP,
 • dane produktu, z uwzględnieniem specjalnego kodu produktu, zgodnego z klasyfikacją FDA (product code)[9], zwyczajowej lub powszechnej rynkowej nazwy produktu, szacowanej ilości produktu, z wyszczególnieniem od najmniejszego do największego opakowania, oraz wszelkie inne kody i numery, jeśli wymagane przy danym produkcie,
 • dane producenta produktu,
 • dane hodowcy (grower), o ile jest znany,
 • kraj pochodzenia produktu w rozumieniu FDA (np. w przypadku puszkowanych w kraju A pomidorów z kraju B, krajem pochodzenia będzie kraj puszkowania, czyli kraj A),
 • dane załadowcy (nie dotyczy produktów transportowanych za pośrednictwem poczty),
 •  nazwę państwa, z którego produkt jest wysyłany (w przypadku przesyłki pocztowej należy podać przybliżoną datę nadania i nazwę państwa, z którego produkt jest wysyłany),
 • informacje nt. dostawy obejmującą miejsce, datę i czas wjazdu na terytorium USA (w przypadku przesyłki pocztowej dokładne dane adresata na terytorium USA),
 • dane osobowe importera, właściciela i konsygnatariusza (nie dotyczy przesyłek pocztowych),
 • dane przewoźnika i środka transportu (nie dotyczy przesyłek pocztowych),
 • informacje dotyczące planowanej trasy wysyłki - planned shipment informantion (nie dotyczy przesyłek pocztowych).

Produkt wjeżdżając na terytorium USA, musi posiadać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o dostawie żywności z zagranicy przez FDA. Należy zwrócić uwagę, iż potwierdzenie to zaświadcza jedynie, iż FDA otrzymało i wstępnie zatwierdziło otrzymane zgłoszenie. Jednak nie jest ono równoznaczne z dopuszczeniem produktu na rynek amerykański. Dalsza inspekcja może być wymagana po nadejściu dostawy.

1.2 Rejestracja zakładów wytwarzających żywność

Rejestracja jest obowiązkowa dla zagranicznych zakładów produkujących, przetwarzających, pakujących i przechowujących żywność. Jest bezpłatna i musi zostać dokonana w FDA.[10] Z wymogu tego zwolnione są gospodarstwa rolne, restauracje, placówki handlu detalicznego i zakłady nie działające dla zysku, które przygotowują lub podają żywność, oraz statki rybackie nie prowadzące przetwórstwa. Rejestracji nie podlegają również zakłady, jeśli żywność w nich wytwarzana będzie jeszcze przed wyeksportowaniem do USA przetworzona lub pakowana w innym zakładzie lub, jeśli wykonywane są w nich nieistotne czynności, takie jak etykietowanie.

W przypadku, gdy eksportowana żywność pochodzi z nie zarejestrowanego zakładu, będzie ona zatrzymana na koszt eksportera do czasu dopełnienia rejestracji.

1.3 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji przez importerów

Dokumentacja ta ma na celu umożliwianie FDA prześledzenia dokładnej ścieżki produktu, aż do jego źródła, co pozwoli na lepsze sprawdzenie wiarygodności zagrożeń dla zdrowia lub życia konsumentów.

II. PODSTAWOWE WYMAGANIA I ZAKAZY

Przepisy FDCA zakazują importu produktów zanieczyszczonych (adulterated – produkty wybrakowane, z usterkami, niebezpieczne, brudne, wyprodukowane bez zachowania właściwych standardów higienicznych), niewłaściwie oznakowanych (misbranded – niepełna informacja, informacja nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd) i niewłaściwe opakowanych (opakowanie wprowadzające w błąd ze względu na swoja formę, sposób wykonania lub wypełnienia).

Produkt żywnościowy może zostać uznany za zanieczyszczony w następujących przypadkach:

–         zawiera substancje dodane lub naturalnie występujące uznane za szkodliwe lub trujące,

–         zawiera składniki nie dopuszczone do konsumpcji przez FDA,

–         zawiera pozostałości pestycydów niedopuszczonych do użycia lub ilości przekraczające granice tolerancji,

–         zawiera koloranty nie zatwierdzone przez FDA,

–         jest uszkodzony, wybrakowany, brudny lub zepsuty,

–         został wyprodukowany ze składników pochodzących z chorego zwierzęcia lub takiego, którego zgon nastąpił w inny sposób niż w rzeźni,

–         został przetworzony w warunkach nie spełniających wymogów sanitarnych,

–         jego opakowanie zawiera szkodliwe lub trujące substancje. 

Należy również pamiętać, że szereg produktów przed wprowadzeniem do obrotu podlega obowiązkowi potwierdzenia ich bezpieczeństwa i właściwego oznakowania.

Substancje dodane do żywności powinny być ogólnie „uznane za bezpieczne” lub zaakceptowane przez FDA. Akceptacja produktu przed wprowadzeniem na rynek oparta jest o naukową dokumentację dostarczoną przez producenta. Ponadto, próbki produktu muszą być poddane analizie w laboratoriach FDA. Environmental Protection Agency (EPA) ustala granice tolerancji dla zawartości pestycydów w produktach żywnościowych.[11]

Jeśli produkt nie spełniający wymogów USA przejdzie przez odprawę celną w dalszym ciągu będzie produktem nielegalnym i wprowadzanie do obrotu takiego produktu podlega sankcjom (kary finansowe lub więzienia). Należy pamiętać, iż FDA przeprowadza czasami inspekcje, zarówno zakładów amerykańskich, jak i produktów sprowadzanych na rynek amerykański w celu sprawdzenia zgodności z przepisami FDCA.

2.1 Stosowanie kolorantów

Stosowanie kolorantów regulują przepisy 21 CFR 73[12], 74[13] i 81[14]. Kolorantem może być barwnik, pigment lub jakakolwiek inna substancja pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego lub innego, która dodana do żywności powoduje jej barwienie. FDA publikuje listę kolorantów dopuszczonych do użytku oraz certyfikuje nowe koloranty na wniosek producenta krajowego lub zagranicznego (w przypadku tego ostatniego, wniosek musi być także podpisany przez jego agenta, rezydującego w USA). Wnioski należy składać do FDA Office for Cosmetics and Colors (adres na końcu).

2.2 Etykietowanie i oznaczanie produktu 

Przepisy amerykańskie wymagają, aby produkty były oznakowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. W przypadku produktów z oznaczeniami w języku innym niż angielski, wymagane jest tłumaczenie. Ponadto, importowana żywność musi być oznaczona nazwą kraju pochodzenia w języku angielskim[15]. Poniżej prezentujemy ogólne wymagania dotyczące oznakowania produktów (szczegółowe informacje: 21 CFR 101[16]).

OZNACZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

1.      Nazwę oraz pełny adres producenta, zakładu pakującego lub dystrybutora produktu. Jeśli nazwa i adres firmy podane na etykiecie nie są tożsame z producentem, należy to zaznaczyć poprzez dopisanie przed nazwą: „Manufactured for...” („wyprodukowano dla”) lub „Distributed by...” („dystrybucja przez”) lub podobne określenie.

2.      Dokładne określenie ilości produktu w opakowaniu. Wymagane jednostki miary to funty (avoirdupois; 1 funt = 0,453592 kilograma) i galony amerykańskie (1 galon = 3,785 litra). Określenia metryczne mogą występować jako dodatkowe. Przepisy określają szczegółowe wytyczne w sprawie oznaczania ilości.

3.      Pospolitą lub zwyczajową nazwę produktu oraz jego formę np. chopped (posiekany), whole (w całości), sliced (w kawałkach), itp.

4.      Jeżeli produkt nie jest produktem standardowym, jego składniki muszą być podane na etykiecie, uporządkowane malejąco według ich ciężaru. W przypadku produktów standardowych należy tylko umieścić te składniki, które nie są jednoznacznie określone przez standard (przeważnie jednak jest tak, iż standardy dopuszczają wiele opcji dla danego produktu i w tej sytuacji należy takie składniki umieścić). Dodatki żywnościowe i koloranty traktuje się jako składniki produktu, z wyjątkiem masła, sera i lodów. Ponadto, jeśli dany składnik jest decydujący dla danego produktu, nazwa produktu musi jednoznacznie zawierać jego nazwę (np. „koktajl z krewetek” nie może być oznaczony jedynie nazwą „koktajl”).

2.3 Informacja o wartości odżywczej produktu

W USA obowiązuje dodatkowa etykieta szczegółowo informująca o wartości odżywczej produktu. Przepisy są bardzo szczegółowe i oferują kilka wariantów etykiety w zależności od kształtu, wielkości i innych zmiennych charakterystyk opakowania produktu, jak również samego produktu. Etykieta taka powinna zwierać przynajmniej następujące informacje:

 • Sugerowaną wielkość porcji;
 • Wartość kaloryczną (1 porcji) produktu, w tym ilość kalorii pochodzącą z tłuszczu;
 • Całkowita zawartość tłuszczu, w tym tłuszczów nasyconych (w gramach), cholesterolu i sodu (w miligramach), włókno (w gramach) węglowodanów, w tym błonnika pokarmowego i cukrów, oraz protein, wraz z procentowym udziałem ilości tych składników w zalecanej diecie (U.S. Recommended Daily Allowances) liczącej 2000 kalorii dziennie;
 • Procentowy udział w dziennej diecie (U.S. RDA) witamin (A i C) i minerałów (wapń i żelazo) na porcję;
 • Procentowe dzienne wartości obliczone na podstawie zalecanej diety (U.S. RDA);
 • Dokładne wartości w gramach lub miligramach (w zależności od składnika) zawartości tłuszczu, z wyszczególnieniem tłuszczów nasyconych, cholesterolu, sodu, węglowodanów, z uwzględnieniem błonnika pokarmowego, wraz z zawartością energetyczną 1 grama tłuszczu, węglowodanów, oraz białka.

Poniżej prezentujemy przykład takiej etykiety, spełniający jedynie minimum wymagań w tym względzie. 

NUTRITION FACTS

Serving Size 1 Cup (228g)

Serving per container 2

Amount per Serving

Calories 260    Calories from Fat 120

% Daily Value*

Total Fat 13g                                   20%

  Saturated Fat 5 g                               25%

Cholesterol 660mg                         10%

Sodium 660 mg                                28%

Total Carbohydrate 31g              10%

  Dietary Fiber  0g                                 0%

  Sugars 5g

Proteins 5g

Vitamin A 4%        ·           Vitamin C 2%

Calcium 15%          ·           Iron 4 %

*Percent Daily Values based on 2,000-calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:

                     Calories:      2,000    2,500

Total Fat      Less than      65g        80g

    Sat fat      Less than      20g         25g

Cholesterol  Less than      300mg   300mg

Sodium        Less than  2,400mg   2,400mg

Total Carbohydrate          300g       375g

  Dietary Fiber                  25g         30g

Calories per gram:

Fat 9 · Carbohydrate 4  · Protein 4

W przypadku żywności spełniającej wymogi specjalistycznych diet, wymagane są specjalne oznaczenia[17]. Specjalne uregulowania zawarte są w FDCA sekcja 403(j), 411 i 412.[18]

2.4 Wymogi sanitarne

Stosowne przepisy regulują wymogi sanitarne i inne wymogi dotyczące transportu i dystrybucji żywności.[19] Regulacjom podlega zarówno wszelki sprzęt użyty w transporcie i dystrybucji oraz operacje, jakim podlega przewożony towar. Szczegółowe informacje są dostępne w FDA, Division of Regulatory Guidance oraz w Current Good Manufacturing Practice Regulations[20]. Przepisy USA wymagają, aby żywność była produkowana w higienicznych i sanitarnych warunkach i była wolna od zanieczyszczeń (np. sierści i ekskrementów oraz części gryzoni, robaków pasożytniczych itp.). Należy pamiętać, iż w świetle prawa USA za wszelkie uchybienia w kwestii czystości żywności odpowiada sprzedawca (merchandise), bez względu na miejsce, w którym doszło do zanieczyszczenia żywności. FDA jest zobowiązana do podjęcia działań w każdym przypadku wykrycia produktów zanieczyszczonych.

2.5 Pozostałości pestycydów

Section 408 FDCA[21] podaje listę tolerancji na obecność pozostałości pestycydów w nieprzetworzonych produktach rolnych. Ustawa The Food Quality Protection Act of 1996[22]  ustala standardy bezpieczeństwa na pozostałości pestycydów w żywności. Przewiduje się kary za przekroczenie tolerancji, a także możliwość nałożenia obowiązku umieszczenia na etykiecie produktu informacji, że produkt wyprodukowano przy zastosowaniu pestycydów.

2.6 Substancje słodzące

Przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności obejmują również stosowanie substancji słodzących (21 CFR 105.66[23]). Produkty zawierające substancje słodzące muszą być wyraźnie oznaczone.

2.7 Standardy

Przepisy USA przewidują trzy rodzaje standardów:

-         standardy identyfikujące produkt, definiujące dany produkt żywnościowy, jego nazwę, składniki oraz wymagana informację na opakowaniu;

-         standardy dotyczące jakości określające wymagania wykraczające poza ogólne postanowienia FDCA (standardy te nie są równoznaczne ze standardami U.S. Department of Agriculture oraz specjalnymi standardami dla produktów rybołówstwa;

-         standardy dotyczące zawartości opakowań.

Wymagane jest, aby informacja o spełnieniu standardu była umieszczona na opakowaniu. Wszelkie wymagania dotyczące standardów znajdują się w rozdziale 21 CFR 103-169.[24]

III. INFORMACJE DODATKOWE

3.1 Automatic Detention

Niektóre produkty są objęte tzw. Automatic Detention, czyli ich wjazd na terytorium USA jest zabroniony. Procedurą tą objęte są towary, które w sposób systematyczny nie spełniały wymogów FDA. Informacji w tej sprawie udziela Division of Import Operations and Policy (DIOP).

3.2 Odmowa wjazdu na terytorium USA

FDA publikuje informacje dotyczące przyczyn odmowy wjazdu towarów na terytorium USA.[25] Zaznajomienie się z tym materiałem może pomóc w uniknięciu  podobnych problemów.

   

3.3 Próbki towarów

Przepisy amerykańskie rozróżniają próbki żywności wysyłane w celach marketingowych od takich, które są wysyłane w celach badawczych lub uzyskania oceny jakości (na zgłoszeniu należy umieścić specjalny reason code[26]). Próbki zostaną zaklasyfikowane do tej kategorii, jeśli są eksportowane w małych ilościach (nie przekraczających wymaganej ilości dla oceny jakości lub przeprowadzenia odpowiedniej analizy), a także całość eksportu zostanie zużyta w celu analizy lub oceny jakości, a jego niewykorzystana część zniszczona.

Próbki wysyłane w celach marketingowych (np. na targi) wymagają wysłania zawiadomienia o nadejściu dostawy żywności, o którym mowa powyżej.

3.4 Certyfikat koszerności

Organizacją uprawnioną do wydawania certyfikatu koszerności jest OU Kosher. Certyfikat ten zaświadcza, iż dany produkt może być spożywany przez osoby przestrzegające prawa koszernego, a także przez osoby przestrzegające specjalistycznych diet, wegetarian i osoby nie tolerujące laktozy. Ponadto, konsumenci amerykańscy postrzegają certyfikat koszerności jako gwarancję jakości i czystości produktu.

Wszelkie informacje dotyczące zarówno samego certyfikatu, jak i procedur aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej organizacji OU Kosher[27]. Uzyskanie certyfikatu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego (on-line lub wysłanie faksem lub pocztą) oraz inspekcji przedstawiciela OU Kosher odbytej na koszt ubiegającego się o certyfikat.

IV. ADRESY I PUBLIKACJE: 

Ø      Wszelkie zapytania związane z opłatami celnymi i ewentualnymi kwotami (z wyłączeniem kwot administrowanych przez USDA),należy kierować do U.S. Customs and Border Protection

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, D.C. 20229

Tel: 703 – 526 - 4200   

http://www.cbp.gov/

Formularze: http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/

Ø      Wszelkie zapytania związane z importem żywności należy kierować do odpowiednich komórek Food and Drug Administration  (FDA):

Zapytania w sprawach ogólnych można kierować na adres:

Food and Drug Administration

5600 Fishers Lane
Rockville, Maryland 20857

Tel: 1-888-463-6332 

http://www.fda.gov/ 

Center for Food Safety and Applied Nutrition

5100 Paint Branch Parkway

College Park, Maryland 20740

http://www.cfsan.fda.gov/

* Office of Compliance, Division of Enforcement, Imports Branch

Tel: (301) 436 2080

* Office of Plant and Diary Foods and Beverages

Tel: (301) 436 1700

Bezpośrednie adresy do poszczególnych oddziałów FDA

 Office for Regulatory Affairs (ORA)

Division of Import Operations and Policy

5600 Fishers Lane

Rockville, MD 20857

Tel: (301) 443-6553

Special Assistance to ORA for Bioterrorism and Prior Notice:

Tel: (301) 594-1218

Fax: (301) 594-3787

http://www.fda.gov/ora/

Zapytania w sprawie zawiadomienia o nadejściu dostawy żywności:

Office of Regional Operations (ORO)

Prior Notice Center: (703) 621-7809, (866) 521-2297

Office of Enforcement (OE)

158000 Crebbs Branch Way, Rockville, Md. 20855

Zapytania w sprawie rejestrowania zakładów można kierować pod numerem telefonu:

1-800-216-7331, rejestracji można dokonać na stronie:

 http://www.access.fda.gov/ (FDA help desk)

Zapytania w sprawach etykietowania i oznakowania żywności

Center for Food Safety and Applied Nutrition

Office for Nutritional Products, Labeling and Dietary Supplements

5100 Paint Branch Parkway

College Park, Maryland 20740

Tel: (301) 436 2373

Fax: (301) 436 2639

http://www.cfsan.fda.gov/

Zapytania w sprawach pre-testów i  zatwierdzania produktów przed wprowadzeniem do obrotu, zatwierdzania kolorantów i dodatków żywnościowych:

Center for Food Safety and Applied Nutrition

5100 Paint Branch Parkway

College Park, Maryland 20740-3835

1-888-723-3366 (informacja automatyczna, możliwość rozmowy z agentem w godzinach: pon.-pt. 10:00-16:00 czasu wschodniego)

http://www.cfsan.fda.gov/

* Office of Cosmetics and Colors (informacje dotyczące kolorantów i certyfikowanie nie zarejestrowanych kolorantów) – Tel: (202) 418 3412

* Office of Food Additive Safety (badanie żywności, substancji dodawanych do żywności oraz składników produktów) – Tel: (301) 436 2380

* Office of Premarket Approval: (bezpieczeństwo żywności, dodawanych substancji koloryzujących i materiałów używanych do pakowania żywności)

Zapytania w sprawie zawartości pozostałości pestycydów:

Bioresearch Monitoring Staff

Office of Compliance and Biologics Quality

Center for Biologics Evaluation and Research (CBER)
Tel: (301) 827 6190
Fax: (301) 594 0940

 Zapytania w sprawie żywności puszkowanej:

Center for Food Safety and Applied Nutrition

Office of Constituent Operations

5100 Paint Branch Parkway

College Park, Maryland 20740-3835

Tel.: (301) 436 2380

U. S. Environmental Protection Agency (EPA)

Ariel Rios Building
1200

Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20460

Tel: (202) 272 0167

http://www.epa.gov/

* Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances  

MC 7101M
1200 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20460

Tel: 202-564-2902

http://www.epa.gov/oppts/

Wszelkich informacji w sprawie eksportu napojów alkoholowych udziela:

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

Public Information Officer
1310 G Street, NW.,

Suite 300

Washington, D.C. 20220

Tel: 202-927-5000

Fax: 202-927-5611

http://www.ttb.gov/

Zapytania w sprawie publikacji należy kierować do FDA lub do:

U.S. Governmnet Printing Office

Superintendent of Documnets

710 North Capital Street NW

Washington, DC 20401

Tel: (202) 512 1800

Fax: (202) 512 1657

http://www.access.gpo.gov/

Zapytania w sprawie eksportu produktów objętych kontrolą USDA (dotyczy głównie produktów rolnych nieprzetworzonych oraz niektórych produktów objętych kwotami importowymi):

United States Department of Agriculture (USDA)

1400 Independence Ave., S.W.

Washington, DC 20250

http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome

Animal and Plant Health Inspection Section (APHIS) http://www.aphis.usda.gov/import_export/

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE EKSPORTU WYBRANYCH PRODUKTÓW

Poniższy materiał stanowi uzupełnienie informacji przedstawionych w pierwszej części niniejszego opracowania. Opracowanie to ma na celu wskazanie szczególnie istotnych zagadnień przy eksporcie poszczególnych towarów. Ze względu na szczegółowość przepisów i specyfikę języka, sugerujemy zapoznanie się z odpowiednimi przepisami opublikowanymi przez FDA, do których odsyłamy w poniższym opracowaniu. Wybór produktów podyktowany jest udziałem poszczególnych towarów eksporcie z Polski do USA. Przepisy FDA dotyczące wszystkich produktów spożywczych zawierają się w rozdziale 21 CFR.[28]

5.1  Wyroby cukiernicze

Przepisy dotyczące importu wyrobów cukierniczych są zawarte w kilku podrozdziałach rozdziału 21 CFR. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące eksportu wyrobów cukierniczych.

-         Przede wszystkim, przy eksporcie wyrobów cukierniczych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki transportu ze względu na fakt, iż wyroby te przyciągają owady i gryzonie. 

-         FDA dopuszcza stosowanie substancji nieodżywczych w wyrobach cukierniczych, jeśli nie są one szkodliwe dla zdrowia i jeśli ich użycie jest uzasadnione. Dopuszcza się użycie alkoholu w ekstraktach smakowych i zapachowych w ilości nie przekraczającej 0.5% wagowo.

-         Niektóre produkty zawierające cukier są objęte kwotami administrowanymi przez CBP. W tej sprawie należy się kontaktować bezpośrednio z CBP.

5.2 Lody (21 CFR 135.110)[29]

-         Wymogi celne: rozdział 21 HTS (2105) znajdują się na stronie internetowej United States International Trade Commission[30]

-         Import lodów podlega regulacji kwotowej (kwotami zarządza CBP)

5.3  Produkty zawierające kakao (21 CFR 163 )[31]

-         Wymogi celne: rozdział 18 HTS znajdują się na stronie internetowej United States International Trade Commission[32]

-         Niektóre rodzaje czekolady i produkty zawierające kakao są objęte regulacją kwotową (kwotami zarządza CBP).

-         Przy transporcie należy zwrócić szczególna uwagę, aby zabezpieczyć towar przed efektami wilgoci i temperatury, ze względu na podatność produktów zawierających kakao na rozwój pleśni.

-         Tak zwana ‘biała czekolada’ ujęta jest w przepisach 21 CFR 163.124[33], natomiast w klasyfikacji celnej w rozdziale 17.

5.4 Ciastka i wypieki (21 CFR 136, 137)[34]

-         Wymogi celne: rozdział 19 HTS znajdują się na stronie internetowej United States International Trade Commission[35]

-         Odpowiednie przepisy FDA regulują szczegółowo standardy dotyczące nomenklatury, zawartości składników odżywczych oraz substancji dodanych (21 CFR 136 oraz 21 CFR 137)

-         Należy również upewnić się czy skład eksportowanych produktów nie kwalifikuje ich do regulacji kwotowej CBP. W tym celu należy skontaktować się z CBP.

5.5 Przetwory warzywno-owocowe (w tym grzyby)

-         Wymogi celne: (rozdział 20 HTS) znajdują się na stronie internetowej United States International Trade Commission.[36]

-         Niektóre produkty wymagają również uzyskanie zgody USDA na import produktów roślinnych. W tej sprawie należy kontaktować się z USDA

-         Przepisy FDA bardzo szczegółowo regulują wszelkiego rodzaju przetwory warzywno – owocowe, dlatego też należy bardzo dokładnie zapoznać się odpowiednimi podrozdziałami 21 CFR, w tym:

§         145 – owoce puszkowane,[37]

§         146 – puszkowane soki owocowe, [38]

§         150 – przetwory z owoców (dżemy, galaretki, marmolady itd.),[39]

§         155 – warzywa puszkowane,[40]

§         156 – soki warzywne,[41]

§         158 – mrożone warzywa.[42]

-         Ponadto należy bardzo dokładnie zapoznać się ze standardami dotyczącymi jakości oraz wypełnienia opakowań (21 CFR 130)[43]. Generalnie przepisy wymagają, aby w pojemniku znalazła się maksymalna możliwa ilość części stałych. 

-         Import grzybów do USA wymaga przedstawienia certyfikatu  sanitarnego oraz zaświadczenia o braku obecności radiacji.

-         Przy eksporcie żywności zakwaszanej (Low Acid Canned Food and Acidified Foods), należy dokładnie zapoznać się z przepisami w tym względzie.[44][1]  Informacje dotyczące klasyfikacji dóbr są dostępne na stronie internetowej Urzędu Celnego USA (US Customs and Border Protection CBP): http://www.cbp.gov/ , formularze CBP są dostępne na stronie: http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/

        Klasyfikacja dóbr i stawki celne znajdują się na stronie United States International Trade Commission http://www.usitc.gov/tata/hts/

       Wszelkie pytania związane z klasyfikacją towarów można kierować na adres: National Commodity specialist Division, U.S. Customs, Attn: Classification Ruling Requests, New York, NY 10048

[6]  ABI jest nieobowiązkowym centrum obsługi umożliwiającym elektroniczny przepływ dokumentów niezbędnych w procedurach U.S. Customs and Borders Protection. 

[7]  Utworzenie konta i logowanie możliwe jest na stronie FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnoview.html , w przypadku problemów pomoc techniczną można uzyskać telefonicznie w godzinach pon.-pt. 7:30-11:00 (czasu wschodniego) 1-800-216-7331 (z terytorium USA), 301-575-0156 (spoza USA), fax.: 301-436-2804 lub 866-573-0846, email:

[8]  Zmiana poniższych informacji wymaga wysłania kolejnego zgłoszenia. 

[9] Szczegółowa instrukcja dotycząca nadawania kodu produktu jest dostępna pod adresem:  http://www.accessdata.fda.gov/SCRIPTS/ORA/PCB/PCB.HTM

[10] Rejestracji można dokonać online: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

[11] Więcej informacji w tej kwestii można uzyskać w FDA Bioresearch Monitoring Staff (adres na końcu)

[15] Nowe wymagania dot. oznakowania niektórych produktów spożywczych ze względu na kraj pochodzenia wchodzą w życie 16 marca 2009 r. Pełna informacja w dokumencie „kraj pochodzenia–regulacje końcowe” na stronie: http://www.washington.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_USA/article/detail,1797,Regulacje_rynku.html

[19] Przepisy dotyczące transportu i dystrybucji produktów na terenie USA: Control of Communicable Disease (21 CFR 1240 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=1240 ) oraz Interstate Convayence Sanitation (21 CFR 1250 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=1250 )

[20] publikowane przez FDA; dostępne w FDA oraz w bibliotekach prawnych i w większych bibliotekach publicznych. 

[26] lista ‘reason codes’ jest dostępna podczas rejestracji w FDA 

[29] Przepisy FDA dotyczące importu lodów do USA są dostępne pod adresem: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=135.110 (21 CFR 135.110)

[30] Przepisy celne dotyczące importu lodów do USA są dostępne na stronie: http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0611C21.pdf

[31] Przepisy FDA dotyczące importu produktów zawierających kakao są dostępne pod adresem: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=163 (21 CFR 163)

[32] Przepisy celne dotyczące importu produktów zawierających kakao są dostępne pod adresem:  http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0611C18.pdf

[33] Przepisy FDA dotyczące białej czekolady są dostępne pod adresem:

Ambasada RP w Waszyngtonie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
1503 21st Street, NW, Waszyngton DC 20036, Stany Zjednoczone
tel.: +1 (202) 467 6690, fax: +1 (202) 833 8343, e-mail: ,
Godziny urzędowania: 8.15-16.15
Czas lokalny: